Informatie over afname van de NIO


De NIO is een intelligentietest voor onderwijsniveau. Dat wil zeggen dat de NIO op basis van de geteste intelligentie, potentie van de leerling een advies geeft over het juiste niveau van voortgezet onderwijs. Van praktijkonderwijs tot en met VWO.


NIO: voor een gedegen onderbouwing van het schooladvies

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het advies dat de basisschool geeft over het meest passende niveau van voortgezet onderwijs leidend. Dit betekent dat de middelbare school bij de inschrijving verplicht is uit te gaan van het advies dat de leerkracht geeft. De eindtoets is het officiële ‘tweede gegeven’. Dit houdt in dat wanneer de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt dan het advies dat de basisschool gaf, de school haar advies moet heroverwegen. Valt de uitslag lager uit, dan blijft het advies van de basisschool gelden.

Alle reden dus om het schooladvies tijdig en gedegen te onderbouwen. De NIO is daarbij hét hulpmiddel.


Hoe gaat een afname van de NIO door Onderwijs Professionals in zijn werk?

Kort samengevat verrichten wij de volgende handelingen;

  • Communicatie vooraf, bespreken aanpak, inplannen.
  • Verzamelen leerlinggegevens en vooraf invullen formulieren.
  • Uitvoeren onderzoek.
  • Verwerken gegevens, interpretatie en bepalen perspectief.
  • Ondertekening door GZ-psycholoog.
  • Verzending van de uitslagen naar de school.

De interpretatie van de uitslagen en de eindverantwoordelijkheid voor een correcte afname ligt bij de GZ-psycholoog die garant staat voor de kwaliteit. De afname van de test zelf zal eventueel worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en ervaren test assistent.

Per leerling ontvangt de school een pdf bestaande uit één pagina met daarop een ruwe uitdraai van de uitkomsten van de NIO (onder andere een IQ score) en een perspectief inschatting qua schoolkeuze op basis van de uitkomst, ondertekend door een van onze GZ-psychologen. Onderbouwing van het advies op basis van andere – extra gegevens – is uiteraard ook mogelijk.

Investering

Per leerling komen wij voor deze handelingen en materialen uit op een totaalbedrag van € 50,-. Uitgaande van afname bij volledige groepen acht.

Inkoop van materialen en afdracht in verband met auteursrechten aan de testuitgever zijn reeds meegenomen in deze totaalprijs per leerling.

De afname bij meerdere groepen acht op één school vindt over het algemeen direct na elkaar plaats. Uiteraard kan op uw verzoek ook bij meerdere groepen gelijktijdig worden afgenomen.

 


Rekenvoorbeeld: bijvoorbeeld 25  leerlingen x € 50,- = € 1.250,-Neem nu contact op voor meer informatie of een offerte. Klik hier voor onze contactgegevens.


Drie redenen om het schooladvies met de NIO te onderbouwen:
  1. Schoolvorderingen en intelligentie voor een totaalbeeld

De eindtoets en de volgsysteemtoetsen die de leerling in de groepen 3 t/m 8 maakt, zijn schoolvorderingentoetsen; de NIO is een intelligentietest.

De eindtoets en de volgsysteemtoetsen meten wat een leerling in 8 jaar onderwijs op school heeft geleerd: de feitelijke schoolprestaties van de leerling. De NIO meet echter wat een leerling ‘in huis heeft’, wat zijn of haar capaciteiten zijn. De NIO geeft dus een advies op basis van de mogelijke schoolprestaties van de leerling.

Twee verschillende invalshoeken die elkaar aanvullen en samen een beter, realistischer en bredere kijk op de mogelijkheden van de leerling geven. Meet dus de schoolvorderingen én de intelligentie voor een totaalbeeld van de leerling.

  1. Laat de NIO afnemen wanneer u dat wilt

De afname van de NIO is niet gebonden aan een vast moment in het schooljaar, maar kan op elk moment betrouwbaar worden afgenomen. De basisschool kan het NIO-advies dus meenemen bij het schooladvies. Of dat nu voor of na de kerstvakantie of op een heel ander tijdstip wordt gegeven. Een groot voordeel!

.

  1. De NIO voorspelt beter en geeft meer zekerheid

Met de nieuwe eindtoets is natuurlijk nog geen onderzoek naar de voorspellende waarde gedaan, maar met de voorganger, de Cito-eindtoets, wel. Daaruit blijkt het volgende.

Op korte termijn (over 1 à 2 jaar) voorspellen NIO en Cito-eindtoets ongeveer even goed. Een leerling die op basis van een NIO of een Cito-eindtoets bijvoorbeeld een HAVO-advies heeft gekregen, zit gemiddeld in de eerste en tweede klas van de middelbare school nog steeds op HAVO-niveau.

Maar op langere termijn zie je een verschil: daar voorspelt de NIO beter dan de Cito-eindtoets. De meeste leerlingen die een schooladvies op basis van de NIO hebben gehad zitten in klas 4, 5 of 6 van de middelbare school zitten nog steeds op het geadviseerde niveau. Een leerling die op basis van de Cito-eindtoets HAVO-advies heeft gekregen heeft daarentegen een grote kans om na jaar 3 of 4 af te moeten stromen naar VMBO-TL-niveau, omdat hij te hoog is geadviseerd.

Neemt de school een NIO-uitslag mee in het advies, dan geeft dat dus meer zekerheid over de juistheid van het advies.

Nu het advies van de basisschool dus leidend wordt, en alle ogen daarop zijn gericht, is het nog belangrijker dan voorheen om dit advies stevig te onderbouwen. Met de NIO legt u een extra fundering onder uw schooladvies. Naast het advies van de leerkracht die de leerling acht jaar heeft gevolgd, de resultaten van het leerlingvolgsysteem en de persoonlijkheid van de leerling. Het totaalbeeld bepaalt het schoolsucces van degene om wie het gaat: de leerling. En dat totaalbeeld wordt mede compleet gemaakt door een NIO-uitslag.


De informatie op deze pagina is grotendeels ontleend aan deze webpagina van Boom Uitgevers Amsterdam.

Contact