Aanpassingen DDGC gedragstermen

 

Inmiddels is het in de cao 2014-2015 afgesproken onderscheid tussen basis- en vakbekwaam door de cao partijen beschreven. Wij hebben deze nieuwe lijst met gedragstermen op twee manieren in De Digitale Gesprekscyclus opgenomen.

  1. Als exacte kopie.
  2. Verwerkt in de al bestaande gevalideerde competentieprofielen/kijkwijzers in de applicatie.

Dat wil zeggen dat er nieuwe kijkwijzers zijn toegevoegd aan de applicatie met de gedragstermen exact conform de tekst en indeling uit de cao. Daarnaast hebben wij de betreffende gedragstermen ook in onze bestaande competentieprofielen/kijkwijzers voor start-, basis- en vakbekwaam (die zijn opgenomen in de inventarisatie gevalideerde observatie instrumenten van de PO raad) ondergebracht en met een asterisk aangemerkt. In veel gevallen betekende dat opnemen in de bestaande kijkwijzer overigens slechts een tekstuele wijziging van een al bestaand punt.

ACHTERGROND INFORMATIE en FUNCTIONELE WERKING in de APPLICATIE

De nieuwsbrief van de PO raad waarin één en ander wordt aangekondigd.

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/invulling-begrippen-basisbekwaam-en-vakbekwaam

In bijlage XVII van de cao vindt u de exacte omschrijvingen. https://www.poraad.nl/files/20151109_cao_po_bijlage_xvii_9_november_2015_0.pdf

 

Over het opnemen van de nieuwe cao gedragstermen als exacte kopie:

Wij hebben deze gedragstermen die genoemd worden in de cao letterlijk als zelfstandig observatie instrument in onze applicatie opgenomen.

De gedragstermen zoals die in de cao worden genoemd zijn tot stand gekomen op basis van een advies van de Onderwijs Coöperatie. Uit het advies van de Onderwijs Coöperatie valt ook goed op te maken welke gedragsvoorbeeld van het niveau ‘basisbekwaam’ ook al voor het niveau ‘startbekwaam’ gelden.

https://www.poraad.nl/files/20151109_advies_onderwijscooperatie_inzake_invulling_definities_basisbekwaam_en_vakbekwaam_002.pdf

Wij hebben op eigen initiatief en op basis van dit advies dus nog een derde observatie instrument toegevoegd in de applicatie, genaamd ‘Observatie instrument leerkracht startbekwaam (cao)’.

Door het instellen van 90, 180 of 360 graden feedback kunnen, behalve de leidinggevende ook de medewerker zelf, collega’s of de intern begeleider het observatie instrument invullen.

 

De komende maand komt er een update aan het systeem waarmee u als leidinggevende bij dezelfde medewerker binnen één lopende cyclus telkens een verschillende kijkwijzer/competentieprofiel op het betreffende tabblad kunt activeren. Bijvoorbeeld de ene keer voor een observatie en de volgende keer voor het ‘beoordelen’ van competenties. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

 

Over het invoegen van de nieuwe cao gedragstermen in de bestaande profielen/kijkwijzers:

Ten tweede hebben we in onze al bestaande competentieprofielen/kijkwijzers voor start-, basis- en vakbekwaam de betreffende nieuwe cao gedragstermen exact overgenomen en met een asterisk aangemerkt. Dit gaat dus om een toevoeging/aanpassing van het instrument dat is opgenomen in de inventarisatie gevalideerde observatie instrumenten van de PO raad.

 

Overigens maakt het advies van de Onderwijs Coöperatie (waar de gedragstermen op zijn gebaseerd) er expliciet melding van dat – behalve de nieuw geformuleerde gedragstermen – ook andere indicatoren of omschrijvingen zich goed voor een gelaagd gesprek kunnen lenen. Vanuit dat perspectief is het zelfs aan te raden om met de volledige al bestaande versie te werken, waarin de nieuwe gedragstermen zijn ondergebracht en expliciet zijn aangemerkt.

Contact