Dyslexie

Onderzoek naar en behandeling van (ernstige enkelvoudige) dyslexie bij kinderen.


Wat is dyslexie?

De Stichting Dyslexie Nederland hanteert de volgende definitie van dyslexie: ‘Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.’

Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

Dyslexie komt overal voor. Dyslexie betekent letterlijk niet kunnen lezen. Het is een ernstige beperking bij het lezen. Kinderen met dyslexie herkennen woorden niet even goed als leeftijdsgenootjes. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties ernstig belemmeren. Vroegtijdige signalering en behandeling kan helpen.

Sommige kinderen met dyslexie profiteren onvoldoende van de reguliere ondersteuning door de school. Hun dyslexie is te ernstig. Deze kinderen komen in aanmerking voor vergoede individuele behandeling door bepaalde dyslexiezorgaanbieders. Het is belangrijk dat er naast de dyslexie geen andere stoornissen zijn die de behandeling nadelig beïnvloeden. Daarom moet naast de ernst ook worden vastgesteld of er sprake is van enkelvoudige dyslexie.


Waar wordt het onderzoek afgenomen?

Het onderzoek zal in de meeste gevallen op de school van het kind plaatsvinden in een aparte ruimte waar rustig gewerkt kan worden. Het heeft onze voorkeur om het kind zo veel mogelijk in zijn normale omgeving te houden tijdens het onderzoek. Indien gewenst kan het onderzoek eventueel ook op ons kantoor in Zaandam plaatsvinden.

Behandelplan

Na het vaststellen van (ernstige enkelvoudige) dyslexie wordt er een behandelplan opgesteld. Wij zorgen er voor;

 • dat (de ouders van) het kind kennis heeft genomen van de gestelde diagnose en dat deze nader is toegelicht.
 • dat (de ouders van) het kind geïnformeerd wordt over de behandelmogelijkheden.
 • dat het behandelplan in overleg met (de ouders van) het kind is opgesteld en dat (de ouders van) het kind met het behandelplan instemt.
 • dat (de ouders van) het kind de beschikking krijgt over behandelvoortgangsinformatie en
 • dat de voortgang van de behandeling periodiek wordt geëvalueerd.

Voor wie werken wij?

Onze onderzoekers en behandelaars werken zowel in opdracht van scholen als in opdracht van ouders. Alhoewel we het in beide gevallen uiteraard eigenlijk gewoon voor de betreffende kinderen doen.

Wat is de rol van de ouders bij de behandeling?

Zowel in de fase van het onderzoek als tijdens de behandeling hebben de ouders een belangrijke rol. Bij het onderzoek helpen de ouders om een goed beeld van het kind te krijgen en later bij de behandeling sturen zij zo nodig het maken van het huiswerk aan.


Waar wordt de behandeling uitgevoerd?

Wij werken bij voorkeur op de school, omdat het kind dan zo min mogelijk lestijd mist en omdat het kind dan in een vertrouwde omgeving is. Indien noodzakelijk kan incidenteel ook op ons kantoor in Zaandam worden behandeld.


Hoe lang duurt de gehele behandeling?

Het behandelen van dyslexie duurt ongeveer 40 tot 60 schoolweken, bij een intensiteit van één behandeling (45 minuten) per week. Daarnaast maakt het kind gedurende deze hele periode (met hulp van de ouders) vijf keer per week (20-30 minuten) huiswerk.Beroepscode


Wij werken volgens de beroepscode van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.Privacy en beveiliging

Natuurlijk nemen wij de bescherming van de persoonsgegevens van de kinderen en ouders zeer serieus. Alles conform de nieuwe wetgeving (AVG) die in mei 2018 in gaat. Lees hier hoe we dat hebben aangepakt.


Dyslexie onderzoek en/of behandeling aanvragen als ouder?

In dat geval maken wij hiervoor graag een afspraak met u voor een uitgebreid intake gesprek. De onderzoeker neemt dan rustig de tijd om uw kind met u te bespreken. U ontvangt direct een mondeling advies van ons of onderzoek of behandeling zou kunnen helpen bij uw specifieke vraagstelling en welk type onderzoek of behandeling dan passend is.

De kosten voor dit gesprek worden apart in rekening gebracht en staan dus los van het eventuele onderzoek. Het voorgesprek zelf duurt in de regel ongeveer 45 tot 60 minuten. Wij brengen daar, inclusief voorbereiding, administratie en inplannen, anderhalf uur voor in rekening voor een tarief van € 85,- per uur. In de regel zal de intake bij ons op kantoor in Zaandam plaatsvinden. Wanneer de intake echter op een andere locatie (bijvoorbeeld de school) plaatsvindt, dan brengen wij de reistijd en reiskosten extra in rekening.


Klachten?

Gelukkig is het ons nog nooit overkomen. Maar het kan altijd een keer voorkomen dat u een klacht heeft over een onderzoek(er) of een behandeling. Wij hebben daarvoor een interne klachtenfunctionaris aangesteld en (conform de WKKGZ) zijn wij ook aangesloten bij een externe geschillencommissie. Op deze pagina leest u waar u zich kunt melden wanneer u ontevreden bent.


Aanmelding

U kunt uw kind eenvoudig bij ons aanmelden door contact met ons op te nemen. Hier treft u onze contactgegevens aan.


Hoe wordt dyslexie vastgesteld?

Zorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) is vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van gemeenten waarin zij wonen. Voordat EED bij kinderen kan worden vastgesteld, moet duidelijk zijn dat extra begeleiding op de school te weinig resultaat oplevert. Vervolgens wordt er een onderzoek afgenomen en indien van toepassing een dyslexieverklaring afgegeven. Op basis van deze verklaring komt een kind in aanmerking voor behandeling door een dyslexiezorgaanbieder. Mits de gemeente daar toestemming voor geeft.

Een keuze voor onderzoek door Onderwijs Professionals betekent een keuze voor een werkwijze waarbij rustig persoonlijk contact met het kind, de ouders en de school voorop staat en een op maat gemaakte rapportage met concrete adviezen van groot belang geacht wordt.


Methodieken voor vaststellen van dyslexie

Voor het vaststellen van dyslexie maken wij (afhankelijk van de situatie) gebruik van onder andere:

 • WISC-V
 • Diagnostisch interview
 • Lees- en spellingonderzoek
 • FAT-R
 • CB&WL

Ongeacht ‘de uitslag’ komen wij altijd met concreet advies en handelingssuggesties voor de school en de ouders hoe het beste in te spelen op de mogelijkheden van het kind in kwestie.


Welke methode en protocol voor de behandeling gebruiken wij?

De Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode is een methode voor de behandeling van technisch lezen en spellen. De methode is bij Stichting Taalhulp ontwikkeld, speciaal voor de behandeling van dyslectische kinderen en volwassenen.

De F&L-methode maakt gebruik van sterke kanten van dyslectici: goede visueel-analytische en ruimtelijke vaardigheden. Deze methode wordt bij Stichting Taalhulp toegepast bij zowel kinderen als volwassenen met een grote achterstand op het gebied van technisch lezen en/of spellen. Het systeem van de taal is eenvoudiger en logischer dan veel mensen denken. Ook voor dyslectici is dit systeem te leren, als het maar op een goede en duidelijke manier wordt aangeboden en geoefend.

Deze methode sluit aan bij de kenmerken van het behandelprotocol PDD&B 2.0


Inhoud behandeling

Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten en vindt in de meeste gevallen wekelijks op school plaats. De leerling wordt door de behandelaar uit de klas gehaald. Tijdens de behandeling wordt er geoefend met lezen en spellen aan de hand van de F&L methode en taal in blokjes. Dit wordt gedaan op de computer, in een werkboek en door middel van het lezen van een tekst uit een boek of nieuwsbegrip.

Naast het lezen en spellen is er tevens ruimte voor psycho-educatie. Deze aanvullende vorm van begeleiding gaat in op vragen zoals: wat is dyslexie, wat betekent dat voor de leerling en hoe kun je ermee om gaan? Centraal staat het welbevinden van de leerling en zijn of haar zelfvertrouwen.

Na de behandeling krijgt de leerling huiswerk mee. Dit huiswerk is het thuis oefenen van het materiaal dat wordt meegegeven en zal ongeveer 5 x 20 minuten tijd in beslag nemen. Elke behandeling is afgestemd op de individuele leerling en zijn of haar behoeften. Het contact tussen ouders, school en behandelaar is belangrijk.Tarieven – Schooljaar 2018/2019


Een dyslexie onderzoek duurt inclusief  opstellen van de rapportage en nabespreking en eventuele reistijd – ongeveer 16 uur. Een behandeling duurt per sessie ongeveer 45 minuten, inclusief voorbereiding en verslaglegging wordt 60 minuten per sessie in rekening gebracht.


Het uurtarief voor onderzoek en behandeling dat wij hanteren varieert van € 77,- tot € 85,- per uur. (tarieven schooljaar 2018/2019).


Voor ad-hoc aanvragen brengen we een hoger uurtarief in rekening dan wanneer u als school vooraf met ons een overeenkomst aangaat met een minimum afname. Zie de volgende paragraaf met deze twee verschillende contractvormen.

Soms neemt de school (een gedeelte van) de kosten voor haar rekening, of juist de ouders. Dat dient vooraf door de school en de ouders goed te worden afgestemd. Bij een gesplitste factuur (aan de ouders en de school) brengen wij € 75,- extra administratiekosten in rekening.

De inzet van een GZ-psycholoog ten behoeve van de bevordering van het welzijn van een kind is in principe vrijgesteld van BTW. Onze onderzoeks- en behandelwerkzaamheden vallen onder deze beschrijving en dus brengen wij voor deze handelingen geen BTW in rekening.

Contractvormen – klik op de juiste tab

 • Gegarandeerde afname
 • Ad-hoc aanvragen

Vaste overeenkomst: € 77,- euro per uur

U weet als school / bestuur vooraf zeker dat u drie of meer kinderen wilt laten onderzoeken en/of behandelen in verband met dyslexie in het (aankomende) schooljaar. U komt schriftelijk met ons overeen dat u deze en alle andere dyslexie behandelingen en dyslexie onderzoeken die zich voordoen in het betreffende schooljaar exclusief bij Onderwijs Professionals neerlegt.

Wanneer u voor dit type overeenkomst kiest, dan vallen de extra onderzoeken en behandelingen ook onder deze scherpe prijsstelling. Wanneer u minder onderzoeks- en/of behandelingsbehoefte heeft dan vooraf gedacht, dan brengen wij de afgesproken drie onderzoeken/behandelingen toch in rekening aan het einde van het schooljaar en kunt u deze ingekochte capaciteit eventueel deels naar een volgend schooljaar doorschuiven.

Een duidelijke win-win situatie. U bent verzekerd van het allerscherpste tarief en weet zeker dat wij tijd voor u hebben wanneer het nodig is. Wij weten zeker waar we op kunnen rekenen en kunnen daar rekening mee houden in onze planning, bezetting en agenda.

Voor onderzoeken die onder deze contractvorm vallen, brengen wij € 77,- per uur in rekening.

Geen contract / ad-hoc aanvragen: € 85,- euro per uur

U vraagt bij ons (éénmalig, soms of regelmatig) een dyslexie -onderzoek of behandeling aan, maar u wilt zich vooraf nergens aan binden. Er is dus geen gegarandeerde overeenkomst waarin exclusiviteit met ons wordt afgesproken en een minimum aantal onderzoeken. U bent volkomen vrij gedurende het schooljaar één of meer onderzoeken aan ons uit te besteden.

In dat geval brengen wij u € 85,- euro per gewerkt uur in rekening voor een dergelijke behandeling of onderzoek naar aanleiding van een ad-hoc aanvraag.

Verbruiksmaterialen en reiskosten

Verbruiksmaterialen voor testafname (credits, formulieren, etc.) worden door ons in rekening gebracht. Dat komt neer op ongeveer € 14,75 per onderzoek. In principe ontvangt u van ons het uiteindelijke onderzoeksverslag als PDF bijlage per e-mail. Desgewenst kan een gedrukte ingebonden rapportage tegen meerkosten ook worden aangeleverd. Eventuele reiskosten worden door ons in rekening gebracht. De gebruikte materialen en software voor dyslexiebehandeling worden à € 29 euro per (gedeelte van een) maand in rekening gebracht.


Contact