Drempelonderzoek

Drempelonderzoek – wat is het?

Door middel van vijf toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen zetten de onderzochte leerlingen zichzelf per onderdeel in een rij. De behaalde scores worden uitgedrukt in een Didactisch Quotient (DQ) waarmee een vergelijking met leerlingen die in dezelfde periode de toets maakten mogelijk wordt. Het didactisch profiel van de leerling wordt vertaald in een plaatsingsadvies op basis van een “veilige” plek voor de leerling. Een leerling is veilig als ongeveer een kwart van de leerlingen in zijn omgeving minder weten/kunnen. Het Drempelonderzoek is een goed differentiatie-instrument voor het gehele voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.

Drempelonderzoek klein

 

Drempelonderzoek – prijs en afname door Onderwijs Professionals

Er worden vijf toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen afgenomen. Dit kan met één tot ongeveer 25 kinderen gelijktijdig, afhankelijk van de beschikbare ruimte ter plaatse op uw school. De toets duurt ongeveer twee uur en daar bovenop per leerling een paar minuten extra voor het laatste individueel afgenomen gedeelte.

Een paar dagen na de afname ontvangt u van ons de uitslag per leerling in de vorm van een pdf bestand per e-mail. Op basis van deze informatie kunt u bijvoorbeeld uw schooladvies beter bepalen.

Voor gelijktijdige afname bij een volledige groep van 25 leerlingen bedraagt uw investering € 53,- euro per kind. Bij kleinere groepen gaat de prijs per leerling omhoog. Wij doen u graag een passende aanbieding. In de genoemde prijs per leerling zijn al inbegrepen onze inkoop- en materiaalkosten.

Drempelonderzoek – extra informatie

De behaalde scores worden uitgedrukt in een Didactisch Quotient (DQ) waarmee een vergelijking met leerlingen die in dezelfde periode te toets maakten mogelijk wordt. Ook in didactische leeftijdsequivalenten (dle) waarmee de scores vergeleken worden met die van basisschoolleerlingen in de groepen vijf tot en met acht.

Met behulp van een plaatsbepalingsformulier worden de individuele scores van leerlingen vergeleken met scores van havo/vwo-leerlingen, praktijkschoolleerlingen en leerlingen in de vmbo-leerwegen; gemengd-theoretisch, basis- en kaderberoepsgericht, wel of niet met leerwegondersteuning. Het didactisch profiel van de leerling wordt vertaald in een plaatsingsadvies op basis van een “veilige” plek voor de leerling. Een leerling is veilig als ongeveer een kwart van de leerlingen in zijn omgeving minder weten/kunnen. Het Drempelonderzoek is een goed differentiatie-instrument voor het gehele voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.

Vanaf augustus 2006 wordt er ook onderscheid gemaakt tussen de leerwegen havo en vwo. De toets is zo voor alle schoolverlaters bruikbaar. De test richt zich alleen op het didactisch presteren van de leerling.

Het Drempelonderzoek wordt binnen het basisonderwijs gebruikt als adviesinstrument. Het kan ook afgenomen worden in plaats van de centrale eindtoets in april. Het Drempelonderzoek is niet gebonden aan een bepaalde tijdsperiode. In enkele regio’s wordt het onderzoek al in de maanden september en oktober door leerlingen in groep acht gemaakt. Het zwaartepunt van de afname ligt tussen herfstvakantie en Kerst. In de advisering wordt leerwinst in de loop van het jaar ingecalculeerd. In februari is er een hoger aantal goed nodig voor een havo-advies dan in de maand september of oktober.

Het Drempelonderzoek wordt gebruikt door scholen voor voortgezet onderwijs in de maanden voor de zomervakantie om aangemelde leerlingen vanuit het basisonderwijs zorgvuldiger te kunnen plaatsen. Er zijn ook scholen die in de maanden september tot november de prestaties van de binnengestroomde eersteklassers via het Drempelonderzoek in kaart brengen.

Het Drempelonderzoek is vanaf 1985 ontstaan uit de verwijzingssystematiek van een school voor speciaal voortgezet onderwijs (svo-lom). In 1994 is dit onderzoek geschikt gemaakt voor afname bij grotere groepen leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. In de jaren 1997 tot en met 2006 zijn de toetsen geheel vernieuwd; de taalonderdelen in samenwerking met Cor Aarnoutse, hoogleraar Nederlands vakgroep onderwijskunde Katholieke Universiteit Nijmegen. De toetsen zijn landelijk genormeerd.

Het inhoudelijke deel van deze webpagina hebben wij ontleend aan deze bron; http://www.drempelonderzoek.nl/index.php/drempelonderzoek

Contact