Informatie over diagnostiek

Wanneer er iets opvalt aan het leren of het gedrag van een kind.


Waarom een onderzoek?

 

De redenen voor het afnemen van een onderzoek zijn uiteenlopend. Soms valt er iets op bij het leren of bij het gedrag van een kind in de groep. Mogelijk speelt er iets heel anders of is er sprake van een combinatie van factoren. In algemene zin kan gezegd worden dat de school en / of de ouders een externe deskundige inschakelen om te helpen bepalen wat de ontwikkelingsmogelijkheden en kenmerken van een kind zijn. 

Onze psycho-diagnostische onderzoeken worden afgenomen door psychologen of orthopedagogen aangesloten bij de NVO of het NIP. We staan garant voor jarenlange ervaring, een persoonlijke aanpak en uitstekende kwaliteit.


Methodieken

Voor de beantwoording van deze onderzoeksvragen staan ons diverse onderzoeksmethoden ter beschikking, zoals bijvoorbeeld:

Veelal worden meerdere van deze onderzoeksmethoden in combinatie ingezet om meer duidelijkheid te krijgen over de eigenschappen, mogelijkheden en belemmeringen van het kind – inclusief achterliggende oorzaken. Vervolgens komen wij met concreet advies en handelingssuggesties voor de school en de ouders hoe het beste in te spelen op de mogelijkheden van het kind in kwestie.

Voor wie werken wij?

Onze onderzoekers werken zowel in opdracht van scholen als in opdracht van ouders. Alhoewel we het in beide gevallen uiteraard eigenlijk gewoon voor de betreffende kinderen doen.


Waar wordt het onderzoek afgenomen?

Het onderzoek zal in de meeste gevallen op de school van het kind plaatsvinden. Gedeeltelijk in de klas en gedeeltelijk in een aparte ruimte waar rustig gewerkt kan worden. Het heeft onze voorkeur om het kind zo veel mogelijk in zijn normale omgeving te houden tijdens het onderzoek. Indien gewenst kan het onderzoek eventueel ook op ons kantoor in Zaandam plaatsvinden.


Wat levert het op?

Met een handelingsgericht psycho-diagnostisch onderzoek, krijgt u heldere informatie over het kind. Daarmee kan de school het onderwijs beter afstemmen op de behoeften van uw kind. De school en/of de ouders formuleren een hulpvraag die door de onderzoeker wordt vertaald in één of meer onderzoeksvragen. Het verslag wordt afgestemd op mogelijke oplossingen en handelingssuggesties die passen bij de hulpvraag. De resultaten worden met de ouders, de interne begeleider en de leerkracht(en) besproken.


Hoe veel tijd kost het afnemen van een onderzoek?

Afhankelijk van de hulpvraag en de gekozen testmethoden duurt een onderzoek in zijn totaliteit – inclusief  opstellen van de rapportage, voor- en nabespreking en reistijd – gemiddeld 10 tot 16 uur. De zuivere contacttijd met het kind is veel minder. Gemiddeld is een kind een ochtend bezig met het maken van de oefeningen en de observatie.


Hoe verloopt de afname?

De exacte invulling hangt samen met het type onderzoek dat wordt afgenomen. In de regel ziet het proces er ongeveer als volgt uit:

 • Het opvragen van informatie bij de ouders en de school. Dit gaat door middel van vragenlijsten en (een) anamnese gesprek(ken).
 • Het onderzoek bevat bijna altijd een intelligentietest, een diagnostisch interview, observaties in de klas en soms een persoonlijkheidsonderzoek waarbij gedragsvragenlijsten worden gebruikt.
 • Het verslag wordt gemaakt en ter lezing voorgelegd aan de ouders.
 • Het verslag en de daarin opgenomen handelingsadviezen worden besproken op de school met de leerkracht, de intern begeleider en de ouders.

Een keuze voor Onderwijs Professionals betekent dus een keuze voor een werkwijze waarbij rustig persoonlijk contact met het kind, de ouders en de school voorop staat en een op maat gemaakte rapportage met concrete adviezen van groot belang geacht wordt.Beroepscode


Wij werken volgens de beroepscode van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.


Wat is de rol van de ouders?

Een persoonlijk gesprek over de ontwikkeling van uw kind maakt altijd deel uit van het onderzoek. Tijdens dit anamnesegesprek zal de onderzoeker ingaan op de antwoorden die u vooraf heeft ingevuld op een vragenlijst. Wanneer het onderzoek is afgerond, dan krijgt u als ouder altijd eerst het verslag over uw kind te lezen en de gelegenheid te reageren alvorens het verslag aan de school wordt overhandigd. Tevens wordt u als ouder betrokken bij het adviesgesprek met de school na afloop van het onderzoek.


Onderzoeksvragen

Wij kunnen zeer uiteenlopende onderzoeksvragen beantwoorden bij kinderen in de basisschool leeftijd, bijvoorbeeld op het gebied van.

 • Intelligentie
 • Gedrag
 • Persoonlijkheid
 • Hoogbegaafdheid
 • Leerachterstanden

 • Faalangst
 • Sociale vaardigheden
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Concentratieproblemen

Tarieven – Schooljaar 2018/2019


Afhankelijk van de hulpvraag en de gebruikte testmethoden duurt een onderzoek in zijn totaliteit – inclusief  opstellen van de rapportage, voor- en nabespreking en reistijd – gemiddeld 10 tot 16 uur. Ook korter of langer komt uiteraard voor.


Het uurtarief dat wij hanteren varieert van € 77,- tot € 85,- per uur. (tarieven schooljaar 2018/2019). Wij brengen de daadwerkelijk gewerkte uren per onderzoek achteraf in rekening.


Voor ad-hoc aanvragen brengen we een hoger uurtarief in rekening dan wanneer u als school vooraf met ons minimaal drie onderzoeken per schooljaar overeenkomt (gegarandeerde afname). Zie de volgende paragraaf met deze twee verschillende contractvormen.

Soms neemt de school (een gedeelte van) de kosten voor haar rekening, of juist de ouders. Dat dient vooraf door de school en de ouders goed te worden afgestemd. Bij een gesplitste factuur (aan de ouders en de school) brengen wij € 75,- extra administratiekosten in rekening.

De inzet van een GZ-psycholoog ten behoeve van de bevordering van het welzijn van een kind is in principe vrijgesteld van BTW. Onze onderzoekswerkzaamheden vallen onder deze beschrijving en dus brengen wij voor deze handelingen geen BTW in rekening.

De kosten van psychodiagnostiek met betrekking tot leren en gedrag op school worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Contractvormen – klik op de juiste tab

 • Gegarandeerde afname
 • Ad-hoc aanvragen

Gegarandeerde afname: € 77,- euro per uur

U weet als school / bestuur vooraf zeker dat u drie of meer onderzoeken per schooljaar in wilt kopen. U komt schriftelijk met ons overeen dat u deze en alle andere onderzoeken die zich voordoen in het betreffende schooljaar exclusief bij Onderwijs Professionals neerlegt.

Wanneer u meer dan drie onderzoeken afneemt, dan vallen de extra onderzoeken ook onder deze scherpe prijsstelling. Wanneer u minder onderzoeksbehoefte heeft dan vooraf gedacht, dan brengen wij de afgesproken drie onderzoeken toch in rekening aan het einde van het schooljaar en kunt u deze ingekochte capaciteit eventueel deels naar een volgend schooljaar doorschuiven.

Een duidelijke win-win situatie. U bent verzekerd van het allerscherpste tarief en weet zeker dat wij tijd voor u hebben wanneer het nodig is. Wij weten zeker waar we op kunnen rekenen en kunnen daar rekening mee houden in onze planning, bezetting en agenda.

Voor onderzoeken die onder deze contractvorm vallen, brengen wij € 77,- per uur in rekening.

Geen contract / ad-hoc aanvragen: € 85,- euro per uur

U vraagt bij ons (éénmalig, soms of regelmatig) een onderzoek aan, maar u wilt zich vooraf nergens aan binden. Er is dus geen gegarandeerde overeenkomst waarin exclusiviteit met ons wordt afgesproken en een minimum aantal onderzoeken. U bent volkomen vrij gedurende het schooljaar één of meer onderzoeken aan ons uit te besteden.

In dat geval brengen wij u € 85,- euro per gewerkt uur in rekening voor een dergelijke ad-hoc aanvraag.

Verbruiksmaterialen en reiskosten

Verbruiksmaterialen voor testafname (credits, formulieren, etc.) worden door ons in rekening gebracht. Dat komt neer op ongeveer € 14,75 per onderzoek. In principe ontvangt u van ons het uiteindelijke onderzoeksverslag als PDF bijlage per e-mail. Desgewenst kan een gedrukte ingebonden rapportage tegen meerkosten ook worden aangeleverd. Eventuele reiskosten worden door ons in rekening gebracht.


Privacy en beveiliging

Natuurlijk nemen wij de bescherming van de persoonsgegevens van de kinderen en ouders zeer serieus. Alles conform de nieuwe wetgeving (AVG) die in mei 2018 in gaat. Lees hier hoe we dat hebben aangepakt.


Onderzoek aanvragen als ouder?

In dat geval maken wij hiervoor graag een afspraak met u voor een uitgebreid intake gesprek. De onderzoeker neemt dan rustig de tijd om uw kind met u te bespreken. U ontvangt direct een mondeling advies van ons of onderzoek zou kunnen helpen bij uw specifieke vraagstelling en welk type onderzoek dan passend is.

De kosten voor dit gesprek worden apart in rekening gebracht en staan dus los van het eventuele onderzoek. Het voorgesprek zelf duurt in de regel ongeveer 45 tot 60 minuten. Wij brengen daar, inclusief voorbereiding, administratie en inplannen, anderhalf uur voor in rekening voor een tarief van € 85,- per uur. In de regel zal de intake bij ons op kantoor in Zaandam plaatsvinden. Wanneer de intake echter op een andere locatie (bijvoorbeeld de school) plaatsvindt, dan brengen wij de reistijd en reiskosten extra in rekening.


Aanmelding

U kunt uw kind eenvoudig bij ons aanmelden door contact met ons op te nemen. Hier treft u onze contactgegevens aan.

Contact