Pagina in ontwikkeling…

 

De kwaliteit van het onderwijs is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de leraar. Het is daarom essentieel dat schoolbesturen een goed inzicht hebben in de kwaliteiten van hun leerkrachten. Om dit inzicht te verkrijgen, gebruiken veel scholen observatie-instrumenten of vaardigheidsmeters die de didactische vaardigheden van leraren in beeld brengen.

In de CAO is afgesproken dat schoolbesturen een beproefd observatie-instrument gebruiken om tot een objectieve en transparante evaluatie te komen van de vorderingen van hun leraren. De PO-Raad heeft een inventarisatie naar diverse observatie-instrumenten laten uitvoeren. https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/rapportage_vaardigheidsmeters.pdf

De professionele ontwikkeling van leraren heeft een belangrijke plaats gekregen in het bestuursakkoord en de CAO PO. Een goed lesobservatie-instrument of een vaardigheidsmeter kan in deze professionele ontwikkeling een belangrijke ondersteunende rol spelen. Daarmee krijgt de leraar feedback op de voortgang in zijn didactisch handelen. Wat gaat goed in de les en wat kan beter? En een observatie-instrument maakt zichtbaar wat de volgende stap kan zijn in de verdere professionele ontwikkeling (het vaststellen van de zone van de naaste ontwikkeling). Dit kan een inhoudsrijke bijdrage leveren aan het gesprek tussen leraar en schoolleider  in het kader van de gesprekscyclus.

Al veel schoolbesturen maken gebruik van een lesobservatie-instrument, in het kader van de verbetering van het onderwijs en in samenhang met hun HRM-beleid. Schoolbesturen die dat nu nog niet doen,  kunnen bij hun keuze uit de verschillende lesobservatie-instrumenten vanaf vandaag gebruik maken van de inventarisatie die de PO-Raad heeft uitgevoerd. Dit zal schoolbesturen tevens helpen om het gesprek met de PGMR te voeren, zodat de invoering van het instrument een gedragen proces is.

Bij het opstellen van deze inventarisatie zijn betrokkenen uit het onderwijs bevraagd: wat vinden schoolbesturen, schoolleiders en personeelsadviseurs belangrijke criteria waaraan in hun ogen een lesobservatie-instrument moet voldoen.  Deze criteria zijn gebruikt om bestaande lesobservatie-instrumenten te ordenen. De inventarisatie biedt geen keurmerk, wel een overzicht.

Er worden 17 instrumenten beschreven. Van elk instrument wordt het doel beschreven, wat er gemeten wordt, hoe het proces verloopt, hoe het instrument verbonden is met andere instrumenten en wat de externe validatie is. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de hoeveel tijd die het gebruik van het instrument in beslag neemt en wat de kosten zijn. Het resultaat is een overzicht die schoolbesturen en de medezeggenschapsraden ondersteunt bij de keuze voor het instrument dat bij hun onderwijsinstelling past. De Personeelsvertegenwoordiging in de MR heeft daarbij instemmingsrecht.

De inventarisatie is onderdeel van de afspraken uit het bestuursakkoord primair onderwijs. In dit bestuursakkoord heeft de PO-Raad afspraken gemaakt met het ministerie over de professionalisering van leraren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Zo moeten schoolbesturen uiterlijk in 2017 in hun HRM-beleid gebruik maken van een gevalideerd instrument waarmee de didactische vaardigheden van de leraar in beeld gebracht worden. Deze afspraak heeft de PO-Raad ook met de onderwijsvakbonden gemaakt en in het cao-onderhandelaarsakkoord vastgelegd.