Pagina nog in ontwikkeling…

 

Het digitale bekwaamheidsdossier

De wet

Sinds 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) van kracht en tegelijkertijd het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Sinds dat moment gelden de bekwaamheidseisen en moet de school kunnen aantonen dat de leraren daadwerkelijk bekwaam zijn en in staat worden gesteld hun bekwaamheid te onderhouden.

Een bekwaamheidsdossier is een geordende verzameling gegevens die laten zien dat de leraar bekwaam is en zijn bekwaamheid onderhoudt in afstemming met het beleid van zijn school.

Vanaf 1 augustus 2006 is iedere school verplicht om voor alle leraren een bekwaamheidsdossier bij te houden. Daartoe houdt de school een bekwaamheidsdossier bij van iedere leraar. In zo’n bekwaamheidsdossier worden de afspraken bijgehouden die de werkgever met de leraar maakt over het ontwikkelen en onderhouden van diens bekwaamheid. De bekwaamheidseisen kunnen hierbij als leidraad worden gebruikt. De inhoud van het bekwaamheidsdossier is niet wettelijk geregeld. De vorm evenmin. Dat betekent dat besturen de vrijheid hebben een eigen vorm en inhoud te ontwikkelen. Niettemin zijn er uit de wet BIO criteria af te leiden waaraan een bekwaamheidsdossier moet voldoen.

Welke onderdelen

Op grond van die criteria heeft (naam stichting) bepaald dat de volgende documenten deel uit maken van het bekwaamheidsdossier:

  • diploma’s
  • getuigschriften
  • curriculum vitae
  • Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
  • Eventueel een portfolio

Binnen (naam stichting) is het officiële standpunt dat in een professionele lerende organisatie leerkrachten zelf primair verantwoordelijk zijn voor het vullen en bijhouden van het eigen bekwaamheidsdossier. (naam stichting) wil deze verplichting met De Digitale Gesprekscyclus eenvoudig faciliteren. Tijdens de gesprekscyclus wordt de mate waarin het bekwaamheidsdossier gevuld en actueel is besproken door de leidinggevende en de leerkracht. Zo nodig worden aanvullende afspraken gemaakt.