Informatie over de gesprekscyclus

Uitstekende gesprekken over beoordelen en ontwikkelen, online vastgelegd.


Onze dienstverlening

Wij zijn zeer ervaren met het implementeren van de gesprekscyclus in uw onderwijsorganisatie. We bieden hulp op twee manieren.

1
Web applicatie

Enerzijds bieden wij ondersteuning in de vorm van een webapplicatie om de gespreksverslagen online vast te leggen. Daarbij maken we gebruik van de software van De Digitale Gesprekscyclus.

2
Begeleiding

Anderzijds bieden wij ook de tijdelijk doe- en denkkracht om de implementatie tot een succes te maken. Bijvoorbeeld door het opstellen van de nodige documenten, instellen van de applicatie, ontwikkelen van competentieprofielen en/of het intrainen van leidinggevenden.


Inhoudelijk

 • online vastleggen van gesprekken
 • beoordelen en functioneren
 • ontwikkeling & POP
 • volledig bekwaamheidsdossier
 • indeling start-, basis- en vakbewaam

 • perfecte aansluiting CAO PO
 • in overzicht PO-raad
 • beproefd instrument
 • kijkwijzers
 • competentieprofielen
 • keuze uit standaard of op maat


Uw adviseur

Neem contact op met onze in het onderwerp gespecialiseerde adviseur en hoor meer over de ontelbare mogelijkheden.

Technische specificaties

 • online applicatie
 • rappelering per e-mail
 • beveiligde omgeving
 • vastleggen van gesprekken

 • competentie functionaliteit
 • analysemogelijkheden
 • Op maat instelbaar
 • Eenvoudig in het gebruik


De Digitale Gesprekcyclus

Door op deze link te klikken komt u op de website van De Digitale Gesprekscyclus. Daar vindt u algemene informatie en technische achtergronden. Voor informatie met betrekking tot gebruik van de applicatie in het onderwijs bent u nu op de juiste pagina.

Sfeerimpressie van de applicatie

Vol trots en ook vanwege de transparantie melden wij dat we niet alleen gebruik maken van deze software, maar dat ons onderwijsadvies bureau ook de regie heeft gevoerd bij de inhoudelijke totstandkoming van deze mooie webtool.


Meer informatie

Alles over werken met De Digitale Gesprekscyclus in het onderwijs.


Implementatietraject

Hoe ziet het proces van ingebruikname er uit? Welke begeleiding kunt u daarbij verwachten?

Uiteraard leveren wij begeleiding op maat bij ingebruikname van de applicatie, maar in de regel verloopt de implementatie ruwweg volgens deze drie stappen.

 • intakegesprek
 • oplevering
 • training

Eerst formeren we kleine werkgroep aan de klantzijde en vervolgens doen we een intake van één dagdeel. Daarna doen wij ons huiswerk en richten we de applicatie volledig op maat in. Dan leveren we de boel op aan de werkgroep en tenslotte leggen we de leidinggevenden kort uit hoe de applicatie werkt.

Lees hier een uitgebreide beschrijving van het implementatietraject, inclusief een tijdsinschatting en een voorbeeld overeenkomst.


CAO

Aansluiting bij de CAO Primair Onderwijs

Een goede cao voor het primair onderwijs maakt het mogelijk dat leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hun werk goed kunnen doen en dat leerlingen daardoor goed onderwijs krijgen.

In de CAO PO 2014 – 2015 wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van zaken rondom duurzame inzetbaarheid, begeleiding van startende leerkrachten en afspraken met betrekking tot professionalisering.

De Digitale Gesprekscyclus houdt op verschillende manieren rekening met al deze zaken en sluit daardoor perfect aan op de CAO. Lees hier meer uitgebreide informatie over de CAO en de manier waarop de applicatie hier volledig invulling aan geeft.


Observatie instrumenten

Alles over werken met kijkwijzers voor klassenbezoek in De Digitale Gesprekscyclus

In de CAO is afgesproken dat schoolbesturen een beproefd observatie-instrument gebruiken om tot een objectieve en transparante evaluatie te komen van de vorderingen van hun leraren. De Digitale Gesprekscyclus beschikt over verschillende van dergelijke beproefde kijkwijzers en is daarom ook opgenomen in de inventarisatie observatie-instrumenten van de PO-raad.

Lees hier meer over de beschikbare kijkwijzers (observatie instrumenten), mogelijkheden en achtergronden.


Professionalisering

Hoe helpt de applicatie mij om uitvoering te geven aan de afspraken rondom professionalisering?

Hoofdstuk 9 van de CAO gaat over de noodzaak om goede afspraken met elkaar te maken rondom professionalisering. In dat hoofdstuk wordt ook expliciet verwezen naar de gesprekscyclus als middel voor professionalisering.

Lees hier meer achtergrond informatie over professionalisering en ook over de wijze waarop de Digitale Gesprekscyclus u helpt om praktisch invulling te geven aan dit onderwerp.


Prestatie management

SMART geformuleerde prestatie afspraken maken met medewerkers.

Prestatiemanagement is in het onderwijs nog relatief nieuw. Op dit moment zijn er nog lang niet voor iedere leerkracht SMART geformuleerde doelstellingen per periode aanwezig. Vanuit de gedachte van opbrengt gericht werken valt er uiteraard wel iets voor te zeggen om concrete afspraken over resultaten te maken.

Wilt u vroegtijdig aanhaken bij wat de toekomst ongetwijfeld gaat brengen? Lees dan op deze pagina veel meer over prestatiemanagement en de manier waarop u dat met De Digitale Gesprekscyclus eenvoudig in gang kunt zetten.


Presentatie materiaal?

U wilt in uw organisatie graag iets vertellen over De Digitale Gesprekscyclus? Klik op de button voor een PDF presentatie.

klik hier
Bekwaamheidsdossier

Het bekwaamheidsdossier en De Digitale Gesprekscyclus.

Sinds 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) van kracht en moet de school voor alle leraren een bekwaamheidsdossier bijhouden.

Met een keuze voor De Digitale Gesprekscyclus door de werkgever kan de leerkracht zelf online het eigen bekwaamheidsdossier vullen en bijhouden op een voor het bestuur controleerbare manier.  Daarmee voldoet de werkgever op een eenvoudige manier aan alle wettelijke verplichtingen.

Leer hier meer over het bekwaamheidsdossier in algemene zin en in relatie tot De Digitale Gesprekscyclus.


Competentieprofielen

Alle veel voorkomende competentieprofielen n het onderwijs beschikbaar,

In de applicatie staan alle competentieprofielen die u nodig zou kunnen hebben in het onderwijs. Bijvoorbeeld:

 • Leraar
 • Leraar bewegingsonderwijs
 • Leraar speciaal onderwijs
 • Leraar Montessorischool
 • Leraar startbekwaam
 • Etc.

Maar ook:

 • Directeur
 • Intern begeleider
 • Concierge
 • Etc.

Ook voor het stafbureau hebben wij alle competenties in kaart. Uiteraard kunt u ook zelf competentieprofielen, wijzigen, toevoegen en deactiveren. Bezoek deze pagina voor een volledig overzicht van beschikbare competentieprofielen en meer achtergrond informatie over het onderwerp.


Duurzame inzetbaarheid

Eenvoudig uitvoering geven aan de verplichtingen rondom duurzame inzetbaarheid.

Iedere werknemer heeft jaarlijks het recht om een aantal uur van de werktijd te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Dat is bepaald in de CAO. Voor starters en oudere werknemers gelden bovendien bijzondere regelingen.

Deze uren worden door de werknemer na overleg ingezet voor de volgende bestedingsdoelen:

 • Peer review
 • Studieverlof
 • Coaching
 • Oriëntatie op mobiliteit
 • Niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden

Lees op deze pagina meer achtergrondinformatie over duurzame inzetbaarheid en over de manier waarop u met De Digitale Gesprekscyclus kunt zorgen dat het onderwerp duurzame inzetbaarheid controleerbaar, uitvoerbaar en effectief op de agenda komt.


KBA

Een beproefde kijkwijzer, opgesteld door de Gemeente Amsterdam.

De KBA-kijkwijzer is een observatie-instrument dat ontwikkeld is binnen de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam. Het instrument is opgenomen in De Digitale Gesprekscyclus en klaar om door u gebruikt te worden.

Lees hier meer over het KBA en de toepassingsmogelijkheden van de KBA kijkwijzer in onze applicatie.


Persoonlijk Ontwikkelplan

Iedere medewerker een POP. Niet alleen omdat de cao het voorschrijft, maar omdat het werkt.

In de CAO wordt het belang van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) voor iedere medewerker aangegeven. Er wordt gesproken over in ieder geval een jaarlijks gesprek met betrekking tot de stand van zaken. Dat klinkt bewerkelijk, maar het hoeft niet zo te zijn. In de applicatie De Digitale Gesprekscyclus staan verschillende handzame templates voor POP’s. Het invullen en uploaden kan de medewerker zelf doen en als leidinggevende heeft u in één keer inzichtelijk welke medewerkers een actueel POP hebben.

Lees op deze pagina veel meer over het POP, voorbeelden van POP’s en de mogelijkheden en voordelen met betrekking tot dit onderwerp in De Digitale Gesprekscyclus.